วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 บ้านหนองเอี่ยน จำนวน 5 จุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน 26 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอื่น กองช่าง จำนวน 1 รายการ คือ มาตรวัดน้ำทองเหลืองขนาด ? จำนวน 30 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 45 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง จำนวน 1 รายการ คือน้ำมันอเนกประสงค์ จำนวน 20 กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ กองช่าง ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ acer หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0031 กองการศึกษา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.นาแขม จำนวน 3 ศูนย์ ประจำปี 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู.เอช.ที.ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงาน สพฐ. 3 แห่ง (นมปิดเทอม 1/2565 ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2565) จำนวนนักเรียนทั้งหมด 306 คน เป็นเวลา 33 วัน จำนวน 10,098 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง