องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2563
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
อำนาจหน้าที่
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
ว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560
รายงาน
 
รายงานการประชุม
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแขม
คู่มือสำหรับประชาชน
ภาษี
การสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.นาแขม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข่าวประกาศ
ศูนย์บริการร่วม อบต.นาแขม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ธรรมาภิบาล
เลือกตั้ง
คำสั่งรักษาราชการแทน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
กองช่าง
 
นายประเสริฐ  ภูสาลี
ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ว่าง -
วิศวกรโยธา
 - ว่าง -
 นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)
-ว่าง-
เจ้าพนักงานประปา
นายชาติชาย  ตันเที่ยง
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

   
 นางสาวรัชนี  พันธ์เรือง  นางสาวชญากาณฑ์ สอนเฒ่า
 นายโชคชัย พิมณะวัณ
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 
นายอรรถพล  ขันดงลิง
 นางสาวเดือนเพ็ญ  เสียงเลิศ
 นายธีรวัฒน์ แก้วอุดทา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  ผู้ช่วยนายช่วงสำรวจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
นายรำเพย ครั่งฝา นายมนูน พูลสวัสดิ์ นายจรูญศักดิ์  เคนสมศรี
 พนักงานผลิตน้ำประปา  ตกแต่งสวน  คนงานทั่วไป

 
 
นายกมล  ทะวงษ์   นายสถาพร  วันช่วย
คนงานเครื่องสูบน้ำ 2
(หมู่5)

คนงานเครื่องสูบน้ำ 1
(หมู่4)
นายสมมาศ เงินเร็ว

  พนักงานผลิตน้ำประปา