องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2563
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
อำนาจหน้าที่
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
ว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560
รายงาน
 
รายงานการประชุม
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแขม
คู่มือสำหรับประชาชน
ภาษี
การสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.นาแขม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข่าวประกาศ
ศูนย์บริการร่วม อบต.นาแขม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ธรรมาภิบาล
เลือกตั้ง
คำสั่งรักษาราชการแทน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ติดต่อ - สอบถาม
 
 
 
  ชื่อ +
นายเชาวรินทร์ อินทรปัญญา
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 037-218813
  อีเมล์ +  admin@t-nakham.go.th
 
 
  ชื่อ +
นายกรกช อุปนันท์
  ตำแหน่ง + นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ +  037-218813
  อีเมล์ +  admin@t-nakham.go.th
 
  ชื่อ +

นางสาวธนัชพร รอดจากเข็ญ
  ตำแหน่ง +
นักวิชาการพัสดุ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 037-218813
  อีเมล์ +  admin@t-nakham.go.th
 
 
  ชื่อ +
นายประเสริฐ  ภูสาลี
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  086 - 7247538
  อีเมล์ +  admin@t-nakham.go.th
 
  ชื่อ +  นางสาวบังอร แก้วอุดทา
  ตำแหน่ง +
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ +  037-218813
  อีเมล์ +  admin@t-nakham.go.th